eğitim etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
eğitim etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

18 Ekim 2012

İşbaşı Eğitim Programı Nedir?


İşbaşı Eğitim Programlarının amacı İşsizlerin işbaşında eğitilmesidir.Bu eğitim süresince çalışanların giderleri (günlük 25 lira ve sağlık sigortası) İşkur tarafından karşılanır. Staj programı gibi düşünülebilir.Kısaca şu şekilde özetleyebiliriz,

 BU PROGRAM İLE


        İŞVERENİN AVANTAJLARI NELERDİR?
Gerekli şartları taşıyan (aşağıda anlatılmıştırdır) işkura kayıtlı İşyerleri çalışan sayılarının yüzde 10 kadar sayıda kişiyi bu programdan faydalandırabilirler. Bu program cercevesinde İşveren gerekli belgeler için işkurla iletişime gecmelidir.  İşe aldığı kişiyi en fazla 6 aya kadar haftalık 45 saati aşmamak koşu ile tahaüt ettiği meslekte o mesleği öğretecek şekilde çalıştırmalıdır. Yukarıda da söz ettiğimiz gibi çalışan kişinin üçreti ve sağlık siğortası işkur tarafından karşılanır.

          İŞ ARAYANIN AVANTAJLARI NELERDİR?

Özellikle herhangi bir mesleği olmayan kişiler için yapmak istediği mesleği iş üzerinde aktif olarak öğrenmek fayda sağlayacaktır. Ayrıca üniversiteden yeni mezun olan ve iş görüşmelerinde 'tecrübe engeline' takılan arkadaşlar için bir fırsat teşkil etmektedir. Günlük 25 lira olarak alınacak üçret belki yapılan işin karşılığı olmayacaktır fakat kazanılan meslek ve deneyimin ilerisi için çok değerli olacağıda göz ardı edilemez.

İşbaşı Eğitim Programlarından Yaralanma Şartları Nelerdir?

• Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
• Öğrenci olmamak, (açık lise dışında)
• 15 yaşını tamamlamış olmak,
İşbaşı Eğitim Programlarında Karşılanabilecek Giderler
• Kursiyer zaruri gideri
• İş Kazası ve Meslek Hastalığı Primi
• Genel Sağlık Sigortası Primi
NOT: DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI OKUYABİLİRSİNİZ. 


GENEL BİLGİLER

1- Kurumca; kayıtlı işsizlerin, mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri İşbaşı Eğitim programları düzenlenebilir.
2- Programdan yararlanacak işyerlerinin Kuruma kayıt olması zorunludur.
3- İşbaşı Eğitim programları en az 2 çalışanı bulunan işyerlerinde düzenlenir.
4- Katılımcıların,
            a- İşbaşı eğitim programlarının başlamadan önceki 3 aylık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması,
            b- Bu programın başlama tarihinden önceki 3 aylık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması gerekir.
5- İşyerleri, yararlanıcıların başvurduğu mesleklere yönelik işbaşı eğitimini fiilen sağlamakla yükümlüdür.
6- İşyerinde fiilen İşbaşı Eğitim yaptırılması gerekir Katılımcılara sözleşme hükümlerine aykırı herhangi bir iş yaptırılmayacaktır.
7- Katılımcıların programa devam etmeleri zorunludur. Kabul edilebilir mazereti olan katılımcılara, işveren ya da işveren vekili tarafından, mazeret izni verilebilir. Bu izinler, katılımcıların devam çizelgelerinin arkasına uygun bir şekilde yazılır. Ancak, bu izin sürelerinin toplamı, doktor raporu ile tevsik edilebilen en fazla 5 günlük sağlık izni dışında, hangi sebeple olursa olsun toplam program süresinin 1/10’unu aşamaz. Bu sürenin aşımı halinde, katılımcıların programla ilişikleri kesilir.
8- İşyerleri iş kazası ve meslek hastalığı konusunda gerekli önlemleri almak zorundadır.
9- Katılımcıların eğitim aldığı sırada iş kazası olması ve katılımcı ya da katılımcıların iş kazasına maruz kalmaları durumunda kaza, katılımcıların programa katıldıkları iş yerinin işverenleri tarafından, kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhâl, Sosyal Güvenlik Kurumuna ise en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirilir.
10- Sözleşmenin feshedilmesi durumunda, İl/Şube Müdürlüğünün uygun görmesi halinde; katılımcılar yeni bir işyerinde işbaşı eğitim programına devam edebilirler. Ancak devam edilecek İşbaşı Eğitim programı ile yapılan işbaşı eğitim programının toplam süresi 24 ay içerisinde altı aylık süreyi aşamaz.
11- İşbaşı eğitim programı kamu kurum/kuruluşlarında uygulanmaz. Kamu kurum/ kuruluşlarının payının %50’nin altında olduğu iktisadi teşekküllerde işbaşı eğitim programı düzenlenebilir.
12- İşbaşı eğitim programlarının düzenlendiği işyerlerinden hiçbir surette vergi, SGK prim ve prime ilişkin borcu ile SGK’ca kesilmiş idari para cezası olmadığına dair belge istenmez.
13- Bir işyerinde işbaşı eğitim programının düzenlenme şartlarından biri olan katılımcıların “son 3 aylık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olması” hususu sadece işbaşı eğitim programı başlangıcında kontrol edilecek olup, sonraki aşamada dikkate alınmayacaktır. Bu kapsamda “ortalama sigortalı sayısına ilave olması” hususu aynı il sınırları içinde, aynı işverene bağlı işyerlerinde çalışan toplam sigortalı sayısına göre değerlendirilecektir.
14- Programın devamı sırasında mücbir nedenler, ekonomik ve sektörel kriz gibi nedenler dışında, işverenden kaynaklanan nedenlerle işyerindeki sigortalı sayısının azalması ve durumun Kurumca
eğitim programı düzenlenemez.
15- Programların, katılımcı adayları ve işyerlerinin tip sözleşmeyi imzalayarak il/şube müdürlüklerine onaylatması şeklinde uygulanması esastır. Bu durumda il/şube müdürlükleri katılımcı adayıyla işveren tarafından imzalanan Staj Sözleşmesinin usule uygun şekilde doldurulup/doldurulmadığı ve tarafların programdan yararlanma şartlarını taşıyıp taşımadıklarının teyidiyle sorumludur. Herhangi bir uygunsuzluğun tespiti halinde sözleşme onaylanmayacaktır.
 16- İşyerinin çalıştırmak istediği katılımcıları –istisnai bir yol olmakla birlikte- Kurumdan talep etmesi halinde İl/Şube Müdürlüğü “işverenin aradığı vasıflara uygun” adayların sistem üzerinden ve/veya günlük müracaatçılardan oluşan adayları işverene takdim eder.
17- İşveren tarafından seçmelerin Kurumumuzca yapılmasının talep edilmesi halinde programa konu alana uygun katılımcılar İl Müdürlüğünce seçilecektir.
18- Kısa çalışma ödeneğinden yararlanırken işyerleri işbaşı eğitim programlarından yararlanamazlar.

19- İşveren katılımcıların bir kısmını veya tamamını sözleşme süresinden önce işe alabilir. Bu durum sözleşme hükümlerine aykırılık olarak değerlendirilemez.
20- Katılımcıların bir kısmının veya tamamının işveren tarafından işe alınması ve/veya –herhangi bir nedenle- katılımcı sayısında azalma olması halinde, işveren yeni bir işbaşı eğitim talebinde bulunabilir. Ayrıca işyerleri programın her safhasında katılımcı talebinde bulunabilir. Bu halde talep normal bir talep gibi işleme alınarak, işverenin geriye dönük son 3 aylık sigortalı sayısı üzerinden çalıştırabileceği kişi sayısı hesaplanır, -varsa- mevcut katılımcılar hariç geriye kalan kişi sayısınca katılımcıya izin verilir.
21- İşsizlik ödeneği alan kişiler de katılımcı olabilirler.
22- Katılımcıların işbaşı eğitim programından usulüne uygun şekilde yararlanmalarını teminen işyeri tarafından en az bir sorumlunun belirlenmesi gerekir. Bu kişilerde usta öğretici olma şartı aranmaz.
23- Herhangi bir mesleki eğitim ve vasıf içermeyen konularda katılımcı çalıştırılamaz (beden işçisi, temizlik görevlisi, taşıma işçisi vb.).
24- Yüklenici tarafından programın başlangıcından bitişine kadar olan süre içerisinde katılımcıların devam durumları haftalık olarak İŞKUR internet sayfası üzerinden sisteme girilir. Devam durumlarının sisteme girilmesi ilgili hafta sonu en geç Cumartesi akşamı 23:59’a kadar gerçekleştirilir. Yüklenici tarafından katılımcı devam durumlarının belirtilen gün ve saatte sisteme girilmemesi halinde yüklenici hakkında program bitiminden itibaren 6 ay yasaklılık hükümleri uygulanır. Böyle bir durumda sisteme giriş işlemi İl/Şube Müdürlüğünce yapılır.
25- Programın devamı sırasında işyerindeki sigortalı sayısının bir ay süreyle başlangıçtaki sayıya ulaşmaması halinde, azalan çalışan sayısı kadar işbaşı eğitim programı katılımcısının çalışmasına son verilecektir. Hangi katılımcının çalışmasına son verileceğine işveren karar verecektir.
26- İşverenlerin 1 yıl içerisinde yeni katılımcı talebinde bulunabilmesi için  son 1 yılda işbaşı eğitimine katılanların %20’sinin aynı işyerinde istihdam edilmiş olması gerekmektedir.
27- Üç kişiden az katılımcının bulunduğu işyerleri programın başlangıç tarihinden itibaren bir yıl içerisinde en az bir katılımcı istihdam etmemiş ise işbaşı eğitim programından bir kez faydalanabilir.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINA KATILMA ŞARTLARI
1- İşbaşı eğitim programlarına katılabilmek için
a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
b) İşverenin 1.dereceden kan hısmı olmamak,
c) Öğrenci olmamak,
şartları aranır.
2- 15 yaşını tamamlamış olmak, Öğrenci olmamak (Açık öğretim, beklemeli öğrenciler, kayıtlarını dondurmuş olanlar ve ikinci öğretime devam eden öğrencilerin programlara katılmalarına, program sonunda da istihdam edilmelerine engel teşkil etmediği hususunda, İl/Şube Müdürlüklerinin uygun değerlendirmeleriyle katılımcı olabilirler).

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARININ SÜRESİ
1- Program süresi, haftalık 45 saatten ve toplamda 6 aydan fazla olmayacaktır.
2- İl Müdürlüklerinin denetim sorumluluklarına halel getirmemek kaydıyla, çalışma saatleri serbest şekilde belirlenebilecektir.

İŞBAŞI EĞİTİMİ KATILIMCI SAYISI
1- Katılımcı sayısı, işbaşı eğitim programları başlamadan önceki son 3 aylık dönemde işyerine ait tahakkuk fişlerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısının 1/10’sinden fazla olamaz. Katılımcı sayısının tespitinde yarım ve yarımdan fazla olan kesirler tama iblağ olunur. 2 ile 10 arası sigortalı çalışanı olan işyerleri programlardan bir (1) katılımcı yararlandırabilirler.
2- Katılımcı sayısının tespitinde ibraz edilen belgelerdeki toplam işçi sayısı dikkate alınır. Bu çerçevede son 3 aylık ortalama çalışan sayısı, işyerinde yarı zamanlı-periyodik-kısmi çalışanlar ile izinli-raporlu sayısına bakılmaksızın toplam üzerinden hesaplanır.
3- İşbaşı eğitim programı için yapılan başvuru ile program başlangıcının aynı ayda olmaması ve program başlama tarihinin sonraki aya/aylara sarkması halinde- başvuru tarihiyle program başlaması arasında geçen sürenin uzunluğuna göre- işverenin yararlanabileceği katılımcı sayısı programın başlama tarihinden geriye dönük 3 aylık sigortalı sayısı üzerinden hesaplanacaktır. İşbaşı eğitim programına katılacak kişi sayısı belirlenirken -Özürlü ve Eski Hükümlü kotalarının hesaplamasında baz alınan kriterlere paralel şekilde- aynı tüzel kişilik ve aynı vergi numarası altındaki değişik sigorta sicil numaralarına sahip bütün işyerlerinin anlaşılması gerekmektedir. Aynı il sınırları içinde –değişik alanlarda faaliyet gösteren- birden fazla işyeri ve bu işyerlerine bağlı şubeleri bulunan işverenin yararlanabileceği katılımcı sayısı da toplam sigortalı sayısına göre hesaplanacaktır. Toplam sigortalı sayısı işveren tarafından başvuru sırasında İl Müdürlüğüne iletilen sigorta tahakkuk belgelerindeki sigortalı sayısı üzerinden hesaplanacaktır. İşverenin yararlanabileceği katılımcı sayısı ibraz edilen belgelerde yer alan toplam sigortalı sayısı üzerinden hesaplanacaktır.
4- İçinde bulunulan ayın Sigorta Tahakkuk Fişlerinin izleyen ay alınabilmesi nedeniyle son ay için işyerinden sigortalı sayısına ilişkin taahhütname alınacaktır.